Financování

Projekt Modernizace KNL, respektive jeho první etapa, je mimo jiné definována dostupnými finančními zdroji. V roce 2016 se podařilo získat souhlasy všech tří zastupitelstev akcionářů naší nemocnice, tedy Libereckého kraje, statutárního města Liberec a města Turnov s financováním projektu formou ročních příplatků na období 2017 – 2035. Společně s vlastním příspěvkem KNL se jedná o celkovou sumu 1,747 mld. Kč.

Smluvně zajištěné příspěvky dle jednotlivých subjektů:
Liberecký kraj – 1.000 mil. Kč
Statutární město Liberec – 212,4 mil. Kč
Město Turnov – 134,7 mil. Kč
Krajská nemocnice Liberec – 400 mil. Kč

Akcionáři a zástupci nemocnice se dohodli, že příspěvky budou vkládány na transparentní bankovní účet, ze kterého se bude projekt financovat. Z procesních důvodů se tak děje formou refundace (zpětného proplacení) na firemní účet KNL, a.s., ze kterého jsou investice prvotně hrazeny.

Vzhledem k pokročilosti projekčních prací máme možnost přesnějšího odhadu celkové investiční náročnosti plánované akce. Do aktuálního odhadu výdajů je tedy promítnut vývoj cen na stavebním trhu za období dosavadní přípravy, investiční nároky na revitalizaci inženýrských sítí v areálu pro řádné připojení nových budov, nejnovější nároky na objem a standard zdravotnických prostor a v neposlední řadě i objekt parkovacího domu, který byl v původním záměru kalkulován z jiných zdrojů. Při součtu odhadu projektovaných staveb a dalších výdajů projektu včetně rezervy činí celková investice výše cca 2,4 mld. Kč (bez DPH).

Tabulka odhadovaných výdajů (propočet z dokumentace pro stavební povolení 12/2019):

VÝDAJ

CENA
(V TIS. KČ BEZ DPH)

Přípravné práce a Soutěž o návrh 10 885
Management projektu a služby 36 032
Projektová dokumentace (všechny stupně) 77 000
Objekt CUM 1 097 492 Návrh stavby v DSP
1 922 942
Parkovací dům a energocentrum 201 370
Spojovací koridory 77 857
Přípravné práce, úpravy terénu 88 855
Komunikace a zpevněné plochy 51 301
Inženýrské sítě 61 006
Demolice objektů “V” a “H” 30 695
Provozní soubory 264 366
Ostatní náklady dodavatele 50 000
Mobiliář 50 000
Demolice Kristiánova a sanace opuštěných objektů 49 000
Technický dozor investora + ostatní souv. služby 49 000
Rezerva 200 000
CELKEM 2 394 859

 

Vedle samostatných položek výdajů je nutné v investici kalkulovat i s DPH, kterou si KNL, a.s. může uplatnit pouze v omezené míře, a tudíž její větší část se stane výdajem projektu. Navíc je nutné počítat i s náklady na „dluhovou službu“, protože projekt počítá s úvěrovým financováním.

V současnosti je zřejmé, že objem zajištěných zdrojů je nižší než předpokládaný objem investic a bude nutné najít další zdroje financování. Průběžná komunikace s našimi akcionáři a především se zástupci Libereckého kraje naznačuje, že otázka dofinancování projektu nebude neřešitelná. Akcionáři si velmi dobře uvědomují finanční náročnost tohoto projektu i jeho potřebu pro krajské i oblastní zdravotnictví. Věříme, že během roku 2020 bude kompletní finanční model projektu i celkový potřebný objem zdrojů schválen na všech úrovních.