Financování

Projekt Modernizace KNL, respektive jeho první etapa, je mimo jiné definována dostupnými finančními zdroji. V roce 2016 se podařilo získat souhlasy všech tří zastupitelstev akcionářů naší nemocnice, tedy Libereckého kraje, statutárního města Liberec a města Turnov s financováním projektu formou ročních příplatků na období 2017 – 2035. Společně s vlastním příspěvkem KNL se jedná o celkovou sumu 1,747 mld. Kč.

Smluvně zajištěné příspěvky dle jednotlivých subjektů:
Liberecký kraj – 1.000 mil. Kč
Statutární město Liberec – 212,4 mil. Kč
Město Turnov – 134,7 mil. Kč
Krajská nemocnice Liberec – 400 mil. Kč

Akcionáři a zástupci nemocnice se dohodli, že příspěvky budou vkládány na transparentní bankovní účet, ze kterého se bude projekt financovat. Z procesních důvodů se tak děje formou refundace (zpětného proplacení) na firemní účet KNL, a.s., ze kterého jsou investice prvotně hrazeny.

Vzhledem k pokročilosti projekčních prací máme možnost přesnějšího odhadu celkové investiční náročnosti plánované akce. Do aktuálního odhadu výdajů je tedy promítnut vývoj cen na stavebním trhu za období dosavadní přípravy projektu (2015 – 2018), investiční nároky na revitalizaci inženýrských sítí v areálu pro řádné připojení nových budov, nejnovější nároky na objem a standard zdravotnických prostor a v neposlední řadě i objekt parkovacího domu, který byl v původním záměru kalkulován z jiných zdrojů. Při součtu odhadu projektovaných staveb a dalších výdajů projektu včetně rezervy činí celková investice výše cca 2 mld. Kč.

Tabulka odhadovaných výdajů (propočet z dokumentace pro územní rozhodnutí 02/2019):

VÝDAJ

CENA
(V TIS. KČ BEZ DPH)

Přípravné práce 3 000
Soutěž o návrh 7 000
Projektová dokumentace (všechny stupně) 51 000
Objekt CUM 987 705 Návrh stavby v DÚR
1 671 167
Parkovací dům a energocentrum 178 435
Spojovací koridory 71 358
Přípravné práce, úpravy terénu 37 418
Komunikace a zpevněné plochy 43 828
Inženýrské sítě 74 751
Demolice objektů “V” a “H” 27 484
Provozní soubory 190 188
Ostatní náklady dodavatele 60 000
Mobiliář 50 000
Sanace opuštěných objektů 50 000
Ostatní výdaje 20 000
Rezerva 130 000
CELKEM 1 999 167

 

Vedle samostatných položek výdajů je nutné v investici kalkulovat i s DPH, kterou si KNL, a.s. může uplatnit pouze v omezené míře, a tudíž její větší část se stane výdajem projektu. Navíc je nutné počítat i s náklady na „dluhovou službu“, protože projekt počítá s úvěrovým financováním.

V současnosti je zřejmé, že objem zajištěných zdrojů je nižší než předpokládaný objem investic a bude nutné najít další zdroje financování. Průběžná komunikace s našimi akcionáři a především se zástupci Libereckého kraje naznačuje, že otázka dofinancování projektu nebude neřešitelná. Akcionáři si velmi dobře uvědomují finanční náročnost tohoto projektu i jeho potřebu pro krajské i oblastní zdravotnictví. Věříme, že do konce roku 2019 bude kompletní finanční model projektu i celkový potřebný objem zdrojů schválen na všech úrovních.