Financování

Projekt Modernizace KNL, respektive její první etapa, je mimo jiné vymezen celkovým objemem finančních prostředků, které je možné k této části investice použít. Vzhledem ke struktuře financování lze konstatovat, že celková částka zdrojů, kterou je projekt schopen použít, se pohybuje ve výši cca 1,75 mld. Kč. Zdroje investice jsou zajištěny prostřednictvím smluvních příplatků akcionářů a příspěvku KNL, a.s. Akcionáři a zástupci nemocnice se dohodli, že příspěvky budou do projektu vkládány na transparentní bankovní účet v ročních splátkách po dobu 19 let (2017–2035).

Celkové příspěvky dle jednotlivých subjektů:
Liberecký kraj – 1.000 mil. Kč
Statutární město Liberec – 212,5 mil. Kč
Město Turnov – 134,7 mil. Kč
Krajská nemocnice Liberec – 400 mil. Kč

Tento objem finančních prostředků musí pokrýt jak investici do vlastního objektu CUM tak i další vyvolané náklady. Vedle samostatných položek výdajů je nutné v investici kalkulovat i s DPH, kterou si KNL, a.s. může uplatnit pouze v omezené míře, a tudíž její větší část se stane výdajem projektu. Vedle toho je nutné počítat i náklady na „dluhovou službu“, protože projekt počítá s úvěrovým financováním.

Tabulka odhadovaných výdajů:

VÝDAJ

CENA
(V TIS. KČ BEZ DPH)

Přípravné práce 3 000
Soutěž o návrh 7 000
Projektová dokumentace (všechny stupně) 51 000
Stavební objekty 775 513 Stavba celkem         954 937
Provozní soubory 149 424
Ostatní náklady dodavatele 30 000
Mobiliář 50 000
Sanace opuštěných objektů 40 000
Ostatní výdaje 15 000
INVESTICE CELKEM 1 120 937
Rezerva 255 746
INVESTICE VČ. REZERVY CELKEM 1 376 683
DPH 235 397
Dluhová služba (850 mil./10 let/3%) 134 920
CELKEM (vč. DPH a DLUHOVÉ SLUŽBY) 1 747 000

 

Nad rámec těchto zdrojů projekt počítá s nutnou investicí do parkovacího domu ve výši cca 100 mil. Kč a dále pak s výdaji na demolice v ulici Kristiánova v odhadované výši cca 15 mil. Kč. Na tyto výdaje, které jsou v rámci celého projektu nutné, bylo původně počítáno se zdroji EU, nicméně se jeví jako jisté, že s dotací EU na parkovací dům nelze počítat a je tedy nutné najít tyto zdroje jinde. V současnosti se ukazuje, že investice do parkovacího domu je možné financovat samostatným bankovním úvěrem, přičemž příjmy z provozu parkovacího domu by měly být dostatečné na vlastní provoz i splácení úvěru.