Financování

Projekt Modernizace KNL, respektive jeho první etapa, je mimo jiné definována dostupnými finančními zdroji. V roce 2016 se podařilo získat souhlasy všech tří zastupitelstev akcionářů naší nemocnice, tedy Libereckého kraje, statutárního města Liberec a města Turnov s financováním projektu formou ročních příplatků na období 2017 – 2035. Společně s vlastním příspěvkem KNL se jednalo o celkovou sumu 1,747 mld. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se tento objem zdrojů ukázal jako nedostatečný, rozhodli akcionáři prostřednictvím svých zastupitelstev o změně finančního modelu a navýšení celkových zdrojů. Nově tak budou původní příspěvky akcionářů ukončeny už v roce 2024 a ostatní zdroje projektu do částky 2,42 mld. Kč vloží Liberecký Kraj. Většinové financování projektu Libereckým Krajem se odrazí v budoucím poměru akcií KNL, a.s.

Vzhledem k současné situaci a plánům EU i ČR stimulovat ekonomiku investicemi z veřejných zdrojů, usuzujeme, že část projektu bude možné financovat prostřednictvím dotace(í). KNL na toto téma komunikuje průběžně s akcionáři i relevantními ministerstvy. Přestože věříme, že bude možné získat dotační peníze na úrovni několika stovek milionů, z důvodu opatrnosti do sumy zdrojů kalkulujeme předpoklad získání dotací úhrnem za 150 mil. Kč.

Smluvně zajištěné zdroje dle jednotlivých subjektů a předpoklad dotace:
Liberecký kraj – 2.099,4 mil. Kč
Statutární město Liberec – 85,9 mil. Kč
Město Turnov – 54,5 Kč mil. Kč
Krajská nemocnice Liberec – 170,8 mil. Kč

Dotace – 150 mil. Kč

CELKEM – 2.560,6 mil. Kč

Vzhledem k pokročilosti projekčních prací máme možnost přesnějšího odhadu celkové investiční náročnosti plánované akce. Do aktuálního odhadu výdajů je tedy promítnut vývoj cen na stavebním trhu za období dosavadní přípravy, investiční nároky na revitalizaci inženýrských sítí v areálu pro řádné připojení nových budov, nejnovější nároky na objem a standard zdravotnických prostor a v neposlední řadě i objekt parkovacího domu, který byl v původním záměru kalkulován z jiných zdrojů. Při součtu odhadu projektovaných staveb a dalších výdajů projektu včetně rezervy činí celková investice výše cca 2,4 mld. Kč (bez DPH).

Souhrnný odhad všech výdajů v rámci investice projektu Modernizace KNL – 1. Etapa:

Cena stavby   1 922 942 Kč
DPH   403 818 Kč
Cena ostatních výdajů   471 917 Kč
DPH   99 103 Kč
Cena zdravotní techniky   374 842 Kč
DPH   78 717 Kč

Podrobnější tabulka odhadovaných výdajů stavby (propočet z dokumentace pro stavební povolení 12/2019):

VÝDAJ CENA
(V TIS. KČ BEZ DPH)
Objekt CUM 1 097 492
Parkovací dům a energocentrum 201 370
Spojovací koridory 77 857
Přípravné práce, úpravy terénu 88 855
Komunikace a zpevněné plochy 51 301
Inženýrské sítě 61 006
Demolice objektů “V” a “H” 30 695
Provozní soubory 264 366
Ostatní náklady dodavatele 50 000
CELKEM 1 922 942 

Při pohledu na saldo zdrojů a výdajů je zřejmé, že objem zajištěných zdrojů je nižší než předpokládaný objem investic a bude nutné najít další zdroje financování. Průběžná komunikace s našimi akcionáři a především se zástupci Libereckého kraje naznačuje, že otázka dofinancování projektu je řešitelná a je možné projekt posouvat blíže k realizaci.