Řídící výbor

Řídící výbor je poradní dohledový orgán projektu tvořený zástupci akcionářů, partnerů a managementu KNL, a.s. Řídící výbor na svých pravidelných setkáních dohlíží na vývoj projektu, diskutuje zásadní rozhodnutí a doporučuje varianty řešení. Nový Statut a Jednací řád ŘV byl schválen představenstvem KNL, a.s. dne 7. 10. 2020.

Členové

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

místopředseda představenstva, KNL, a.s. a předseda Řídícího výboru

Bc. Martin Půta

hejtman Libereckého kraje

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor Statutárního města Liberec

Ing. Tomáš Hocke

starosta města Turnov

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL.M., MBA

obchodní ředitel KNL, a.s.

MUDr. Rostislav  Polášek

člen kolegia primářů, KNL a.s.

MUDr. Jaroslav Šrám Ph.D.

člen kolegia primářů, KNL a.s.

prof. Ing. Petr Moos, CSc.

vedoucí projektu Modernizace KNL

Ing. Petr Šmakal

hlavní inženýr projektu Modernizace KNL

Stálí hosté

Bc. Lukáš Černý

manažer projektu Modernizace KNL a tajemník Řídícího výboru