Projektový tým

Projektový tým je výkonný orgán projektu složený z odborných pracovníků a partnerů KNL, a.s., který zajišťuje spolupráci s dodavatelem projektové dokumentace. Je odpovědný za definování požadavků ze strany investora, koordinuje komunikaci lékařských týmů s projektantem, řídí komunikaci s dotčenými orgány státní správy, samosprávy a partnery projektu a dohlíží na plnění smluv a dohod spojených s projektovou přípravou.

Členové

prof. Ing. Petr Moos, CSc.

vedoucí projektu Modernizace KNL

Absolvent ČVUT, spoluzakladatel a bývalý děkan dopravní fakulty ČVUT, bývalý ministr dopravy ČR (1998), odborník na technické zařízení budov, měření a regulace, automatizované systémy řízení procesů budov, či automatizaci v dopravě.

Ing. Tomáš Hocke

starosta města Turnov, člen dozorčí rady

Absolvent ČVUT Praha v oboru Pozemní stavitelství a architektura na stavební fakultě. Povoláním projektant a architekt. Od roku 2010 zastupitel v Turnově, zvolený za Nezávislý blok a od roku 2013 turnovský starosta. Svůj mandát obhájil i v komunálních volbách 2014 a 2018. Kromě toho i krajský zastupitel a předseda finančního výboru zastupitelstva Libereckého kraje.

Ing. Jan Rais, MBA

technický ředitel a místopředseda představenstva KNL, a.s.

Absolvent Fakulty ekonomicko-správní na Univerzitě Pardubice, zaměření na finanční řízení, rozpočty a statistiku. Dále absolvoval bakalářské studium současné angličtiny na Ústavu jazyků a humanitních studií a program MBA na University of Northern Virginia. V managementu Krajské nemocnice Liberec působí od srpna 2013 na pozici technického ředitele. Problematice technického zázemí a provozu zdravotnických zařízení se soustavně věnuje již čtrnáct let. V letech 2011–2013 působil na pozici provozně-technického ředitele Karlovarské krajské nemocnice. Oblasti zdravotnictví se věnuje komplexně a systematicky. Několik let přednáší na Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci a externě spolupracuje jako auditor a konzultant ve Spojené akreditační komisi ČR.

Ing. Mgr. Milan Trpišovský MBA

obchodně investiční ředitel a člen představenstva KNL, a.s.

MUDr. Rostislav Polášek

přednosta kardiovaskulárního centra, primář kardiologie

Absolvent všeobecného lékařství na 3. LF UK Praha. V letech 1992–2002 působil na III. Interní-kardiologické klinice FN Královské Vinohrady. V roce 2003 spoluzakládal kardiologické oddělení KNL, od roku 2007 je jeho přednostou. Věnuje se kardiologii – elektrofyziologii. V Liberci zavedl moderní metody léčby poruch srdečního rytmu.

MUDr. Jiří Nováček

primář centrálních operačních sálů

V letech 2004–2012 primář operačních sálů a vedoucí lékař anestezie v Mladé Boleslavi, 25 let působí jako anesteziolog s nástavbovou atestací z intenzivní medicíny a trvající praxí v lékařské záchranné službě. V roce 2017 garant úspěšného projektu vzniku centrálního příjmu v nemocnici Mladá Boleslav. Od roku 2014 primář centrálních operačních sálů (COS) v KNL, a.s.

Mgr. Marie Fryaufová

ředitelka ošetřovatelské péče, vrchní sestra Centrálních operačních sálů, členka představenstva KNL,a.s.

Absolventka ÚZS TUL a VŠZ a SP sv. Alžběty se zaměřením na oblast teorie a praxe ošetřovatelství a management v ošetřovatelství. Dlouholetá pracovnice liberecké nemocnice, v letech 1994–2013 se z pozice vedoucího pracovníka oddělení aktivně zapojovala do návrhů i realizací rekonstrukce a centralizace operačních oddělení.

Tomáš Martenek

vedoucí oddělení investic

Ing. Petr Šmakal

poradce v oblasti investiční výstavby

Autorizovaný inženýr, absolvent Stavební fakulty ČVUT Praha v oboru Pozemní stavby. Povoláním stavební technik se zaměřením na technický dozor, řízení realizace staveb a inženýrskou činnost ve výstavbě. V letech 2001–2018 také pedagog na FUA TUL v předmětech Konstrukce pozemních staveb a Realizace staveb.

Bc. Lukáš Černý

manažer projektu Modernizace KNL

Absolvent FHS UK, v letech 2004–2007 ředitel regionální kanceláře Agentury CzechInvest zabývající se konzultacemi, hodnocením a administrací investičních projektů pro financování z dotací EU. V letech 2007–2013 poradce investičních projektů ve společnosti VGD a následně finanční manažer projektu inovace vzdělávání na hospodářské fakultě TUL (2012–2015). Od března 2015 zaměstnancem KNL, a.s. na pozici manažera projektu Modernizace KNL.