Historie projektu

Krajská nemocnice Liberec, a.s. (KNL) formálně vznikla v r. 2007 na půdorysu tehdejší okresní nemocnice. Následně začal její dynamický rozvoj především v oblasti specializované péče, kdy postupně vznikala centra akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky. V letech 2008–2011 tak došlo k výraznému rozšíření medicínských činností, kterému však přestaly vyhovovat dostupné prostory z hlediska kapacity, technických vlastností budov i logistických procesů. Veškeré nově zřizované provozy byly umístěny do stávajících objektů, obvykle za cenu přestaveb, přístaveb a omezení ostatních oborů. Analýza provedená kolegiem primářů a SWOT analýza z roku 2012 konstatují, že  bylo ve stávající infrastruktuře, která využívá cca 82.000 m2 podlahových ploch (areál liberecké nemocnice a následná péče v Jablonném v Podještědí), dosaženo limitů tohoto typu nemocnice s vysoce specializovanou zdravotní péčí a bez uskutečnění projektu „Modernizace Krajské nemocnice Liberec“ není možné dále držet krok s trendy soudobé medicíny. Varující skutečností je to, že chybí prostory pro umístění nových technologií a rozvíjejících se oborů, na kterých je nemocnice závislá. (Počet zdravotnické techniky, laboratorní techniky a metrologie vzrostl mezi lety 2007 až 2013 o cca 60 %). I když se nepočítá již s tak enormním nárůstem počtu zařízení, obnova přístrojové techniky vyžaduje nová prostorová řešení. Nedostatek prostoru a zastaralost budov je řešena stavebně–technickými improvizacemi, které snižují efektivitu procesů. Struktura stavebního fondu stávajícího areálu disponuje budovami, jejichž průměrné stáří je cca 95 let.

Výrazným impulzem bylo prohlášení Kolegia primářů z roku 2013, které jasně deklarovalo urgentní potřebu vhodné infrastruktury pro další rozvoj nemocnice. Následně byla začátkem roku 2014 vypracována analýza možností umístění nového areálu. Výsledkem bylo rozhodnutí akcionářů o ponechání areálu na stávajícím území KNL. Stanovisko akcionářů bylo nutno respektovat a tak následně vznikl Projektový záměr modernizace KNL v systémově provázaných etapách výstavby v rámci stávajícího areálu. Poté začaly práce na prostorovém řešení, stavebním programu a možných formách financování.

Historicky daná struktura stavebního fondu KNL

 • KNL provozuje více jak 35 nemovitostí (uvnitř i vně areálu) o podlahové ploše větší než 80.000 m2.
 • Průměrné stáří budovy (analýza 22 areálových budov) – 99,5 roku; 14 budov starší než 100 let, nejmladší (lékárna) – 31 let.
 • Průměrné stáří na 1m2 – 77 let.

Stáří budov

 • 0-50let
 • 50-100let
 • 100 a více

Stáří budov na m2

 • 0-50let
 • 50-100let
 • 100 a více

Cíle projektu modernizace

 • Cílem projektu je moderní zdravotnické zařízení celokrajského typu, které v dlouhodobém horizontu zajistí rozvoj kvalitní medicíny pro potřeby obyvatel Libereckého kraje s akcentem na specializovaná centra a intenzivní medicínu.
  Podmínkou nového objektu je dostatečná variabilita pro případné budoucí potřeby nutných změn a úprav. Kromě prostorového zázemí je cílem i kvalitní a bezpečný léčebný proces s důrazem na jeho efektivitu a hospodárnost.
 • Prioritou projektu je vytvoření prostor pro Centrum urgentní medicíny – CUM, které zefektivní a zkoncentruje provoz intenzivní péče, včetně zázemí pro klíčové laboratoře a zařízení zobrazovacích metod (tzv. komplementárních pracovišť).
 • Vznik adekvátních prostorových podmínek pro rozvoj super-specializovaných pracovišť KNL, jako je Kardiocentrum, Komplexní onkologické centrum, Traumatologicko-ortopedické centrum, Cerebrovaskulární centrum a Iktové centrum umožní jejich budoucí bezproblémové reakreditace. Modernizace zázemí integrovaného systému urgentní medicíny s modernizovaným pracovištěm ARO, přispěje k zefektivnění a systémovému zkvalitnění odborných i provozních činností intenzivní péče. Dojde tak k částečné optimalizaci provozu KNL a k odstranění roztříštěnosti některých činností po malých, nevyhovujících a dosluhujících objektech v areálu stávající nemocnice.

K historii diskusí o umístění nového areálu

 • Pracovní skupina odborníků posuzovala tři možné lokality pro výstavbu nových prostor Krajské nemocnice v Liberci:
  1. stávající areál v území u Husovy ulice,
  2. areál bývalé Textilany,
  3. plochu u letiště v ulici Ostašovská.
 • Byl vytvořen analytický materiál kde, jsou výsledky multikriteriálního hodnocení podrobně rozebrány a po diskuzích v Řídícím výboru projektu byla vybrána varianta umísťující prostory pro modernizaci do současného areálu nemocnice na Husově třídě. (Viz bodové hodnocení týmů).