Návrh objektů modernizace

Modernizace v areálu umožňuje etapovité řešení s postupným financováním a využitím různých finančních nástrojů. Činí tak záměr reálným, a to prakticky bez nepřiměřených nároků na rozpočty akcionářů. Pozitivním, synergickým efektem může být smysluplná kultivace prostředí mezi nemocnicí a náměstím F. X. Šaldy, kde je v současnosti neutěšené prostředí, nedůstojné pro centrum města.

Základní cíle stavebního programu KNL

 1. Vytvoření účelných a variabilních prostor pro Centrum urgentní medicíny.
 2. Zefektivnění a integrace medicínských procesů – koncentrace pracovišť včetně zobrazovacího a laboratorního komplementu.
 3. Vytvoření podmínek pro další rozvoj super specializované péče – centrová medicína.
 4. Zlepšení komfortu pro klienty (pacienty) i zaměstnance.
 5. Zamezení dalším nesystémovým opatřením – improvizace.
 6. Zahájení postupné revitalizace celého areálu.

Soutěž o návrh

 • Na základě rozhodnutí akcionářů, připravil tým KNL, a.s. tzv. Soutěž o návrh. Jedná se o druh výběrového řízení dle zákona, ve kterém soutěžní týmy předkládají anonymně své architektonické návrhy, ze kterých vítěze vybírá odborná porota z větší části nezávislá na subjektu zadavatele.
 • Soutěžní podmínky prošly na vědomí zastupitelstvy všech akcionářů, byly konzultovány se zástupci libereckého magistrátu a národního památkového ústavu. Před vlastním vyhlášením byly podmínky soutěže schváleny Českou komorou architektů jako garantem transparentnosti.
 • K vyhlášení soutěže došlo dne 15. 9. 2016 a lhůta pro předkládání návrhů byla stanovena do 18. 1. 2017.
 • Na konci soutěžní lhůty bylo zaregistrováno 13 platných soutěžních návrhů.
 • Následně proběhlo zhodnocení návrhů přizvanými odbornými znalci: lékaři a sestry dle oborů CUM, techničtí zaměstnanci (doprava, energetika, IT, správa budov a investice), externí znalci (zdravotní stavby, technické zařízení budov [TZB], rozpočet, doprava, Národní památkový ústav [NPÚ]) a bylo získáno ke každému návrhu přes 20 posudků (hodnocení se zúčastnilo přes 40 osob).
 • Hodnocení návrhů soutěžní porotou proběhlo 14.–15. 2. 2017.
 • Návrhy hodnotilo celkem 12 porotců, z toho 11 s hlasovacím právem (6 nezávislých na zadavateli). Předsedou poroty byl jmenován prof. Ing. arch. P. Hrůša z VUT Brno.
Pořadí oceněných návrhů

1. SIAL architekti a inženýři spol. s r. o.
2. ATELIER PENTA v. o. s.
3. DOMY s.r.o.

Odměněné návrhy

1. SIADESIGN Liberec s.r.o.
2. di5 architekti inženýři s.r.o.
3. OBERMAYER HELIKA a.s.

Zahájení přípravy Návrhu stavby se spojenými ateliery „SIAL“ a „Domy“

Projektová příprava

 • Na základě výsledků Soutěže o návrh proběhlo Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) jako součást výběru dodavatele projektové dokumentace dle zákona. Toto řízení bylo zahájeno s vítězem soutěže společností SIAL a po několika jednáních byly domluveny podmínky spolupráce formulované ve smlouvě o dílo.
 • Jednou z hlavních podmínek pro podpis smlouvy ze strany KNL bylo zajistit v týmu dodavatele odborníka na zdravotnické stavby, což bylo splněno přizváním společnosti DOMY s.r.o. do týmu zhotovitele.
 • Činnost projektanta byla oficiálně zahájena 26. 10. 2017.
 • Úvodní aktivitou zhotovitele projektu bylo vypracování návrhu stavby s termínem do června 2018.
 • V rámci přípravy návrhu stavby bylo realizováno přes 40 hodin workshopů s týmy zdravotníků, které se následně stanou uživateli stavby CUM.
 • Součástí návrhu a celého projektu je i parkovací dům o minimální kapacitě 250 parkovacích stání.
 • KNL v rámci návrhu požadovalo zapracovat zastávku MHD do blízkosti nové budovy CUM.

Oponentní posudek k návrhu stavby

 • Dne 6. 3. 2018 byl na základě požadavku akcionářů zadán oponentní posudek k návrhu stavby CUM ve variantě prezentované 22. 2. 2018.
 • Jako zpracovatel posudku vybrán doc. Karel Fořtl – přední tuzemský odborník na zdravotnické stavby (ČVÚT).

Vybrané závěry posudku

 • Rozpracovaná studie novostavby Centra urgentní medicíny (CUM) Krajské nemocnice v Liberci je založena na kompetentním a racionálním konceptu.
 • Konstrukční schéma na principu obousměrného modulu 7,2×7,2 m je zvoleno naprosto správně a umožňuje logickou skladbu dispozic. Současně je s ohledem na půdorysnou variabilitu plošně nejúspornější.
 • Společně s návrhem CUM je žádoucí pracovat i na budoucím urbanistickém řešení zbytku areálu z důvodu koncepce celkového řešení provozu a logistických vazeb.
 • Rozpracovaná studie ukazuje na rozsáhlé zkušenosti autorů v oblasti výstavby a přestavby nemocničních areálů. Navržené řešení povede k optimálnímu využití prostoru a prostředků pro modernizaci liberecké nemocnice.

Vizualizace návrhu stavby