Návrh objektů modernizace

Modernizace v areálu umožňuje etapovité řešení s postupným financováním a využitím různých finančních nástrojů. Činí tak záměr reálným, a to prakticky bez nepřiměřených nároků na rozpočty akcionářů. Pozitivním, synergickým efektem může být smysluplná kultivace prostředí mezi nemocnicí a náměstím F. X. Šaldy, kde je v současnosti neutěšené prostředí, nedůstojné pro centrum města.

Základní cíle stavebního programu KNL

 1. Vytvoření účelných a variabilních prostor pro Centrum urgentní medicíny.
 2. Zefektivnění a integrace medicínských procesů – koncentrace pracovišť včetně zobrazovacího a laboratorního komplementu.
 3. Vytvoření podmínek pro další rozvoj super specializované péče – centrová medicína.
 4. Zlepšení komfortu pro klienty (pacienty) i zaměstnance.
 5. Zamezení dalším nesystémovým opatřením – improvizace.
 6. Zahájení postupné revitalizace celého areálu.

Soutěž o návrh

 • Na základě rozhodnutí akcionářů, připravil tým KNL, a.s. tzv. Soutěž o návrh. Jedná se o druh výběrového řízení dle zákona, ve kterém soutěžní týmy předkládají anonymně své architektonické návrhy, ze kterých vítěze vybírá odborná porota z větší části nezávislá na subjektu zadavatele.
 • Soutěžní podmínky prošly na vědomí zastupitelstvy všech akcionářů, byly konzultovány se zástupci libereckého magistrátu a národního památkového ústavu. Před vlastním vyhlášením byly podmínky soutěže schváleny Českou komorou architektů jako garantem transparentnosti.
 • K vyhlášení soutěže došlo dne 15. 9. 2016 a lhůta pro předkládání návrhů byla stanovena do 18. 1. 2017.
 • Na konci soutěžní lhůty bylo zaregistrováno 13 platných soutěžních návrhů.
 • Následně proběhlo zhodnocení návrhů přizvanými odbornými znalci: lékaři a sestry dle oborů CUM, techničtí zaměstnanci (doprava, energetika, IT, správa budov a investice), externí znalci (zdravotní stavby, technické zařízení budov [TZB], rozpočet, doprava, Národní památkový ústav [NPÚ]) a bylo získáno ke každému návrhu přes 20 posudků (hodnocení se zúčastnilo přes 40 osob).
 • Hodnocení návrhů soutěžní porotou proběhlo 14.–15. 2. 2017.
 • Návrhy hodnotilo celkem 12 porotců, z toho 11 s hlasovacím právem (6 nezávislých na zadavateli). Předsedou poroty byl jmenován prof. Ing. arch. P. Hrůša z VUT Brno.
Pořadí oceněných návrhů

1. SIAL architekti a inženýři spol. s r. o.
2. ATELIER PENTA v. o. s.
3. DOMY s.r.o.

Odměněné návrhy

1. SIADESIGN Liberec s.r.o.
2. di5 architekti inženýři s.r.o.
3. OBERMAYER HELIKA a.s.

Projektová příprava

 • Na základě výsledků Soutěže o návrh proběhlo Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) jako součást výběru dodavatele projektové dokumentace dle zákona. Toto řízení bylo zahájeno s vítězem soutěže společností SIAL a po několika jednáních byly domluveny podmínky spolupráce formulované ve smlouvě o dílo.
 • Jednou z hlavních podmínek pro podpis smlouvy ze strany KNL bylo zajistit v týmu dodavatele odborníka na zdravotnické stavby, což bylo splněno přizváním společnosti DOMY s.r.o. do týmu zhotovitele.
 • Činnost projektanta byla oficiálně zahájena v říjnu 2017 podpisem smlouvy a výzvou k vypracování návrhu stavby do června 2018. Součástí přípravy realizace řady workshopů s týmy zdravotníků i techniků KNL.  Součástí projektu i parkovací dům s kapacitou přes 300 parkovacích stání a zapracování zastávky MHD v blízkosti areálu KNL.
 • V květnu 2018 vydána výzva v zahájení činnosti na dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), která byla finálně předána KNL v prosinci 2018.
 • V srpnu 2018 zjištěn nesoulad DÚR se stávajícím územním plánem SML a následně zažádáno o změnu ÚP.  Ke změně ÚP ze strany SML došlo v červnu 2019.
 • Územní řízení bylo zahájeno v lednu 2020 a Územní rozhodnutí v právní moci bylo vydáno v dubnu 2020.
 • Průběžně od února 2019 probíhala příprava dokumentace pro stavební povolení, která byla finálně odevzdána v červnu 2020. K zahájení stavebního řízení došlo v prosinci 2020 a stavební povolení v právní moci bylo vydáno v únoru 2021
 • Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) navazovala na předchozí činnosti od června 2020 a finální podobu získala v listopadu 2021

Oponentní posudek k návrhu stavby

 • Dne 6. 3. 2018 byl na základě požadavku akcionářů zadán oponentní posudek k návrhu stavby CUM ve variantě prezentované 22. 2. 2018.
 • Jako zpracovatel posudku vybrán doc. Karel Fořtl – přední tuzemský odborník na zdravotnické stavby (ČVÚT).

Vybrané závěry posudku

 • Rozpracovaná studie novostavby Centra urgentní medicíny (CUM) Krajské nemocnice v Liberci je založena na kompetentním a racionálním konceptu.
 • Konstrukční schéma na principu obousměrného modulu 7,2×7,2 m je zvoleno naprosto správně a umožňuje logickou skladbu dispozic. Současně je s ohledem na půdorysnou variabilitu plošně nejúspornější.
 • Společně s návrhem CUM je žádoucí pracovat i na budoucím urbanistickém řešení zbytku areálu z důvodu koncepce celkového řešení provozu a logistických vazeb.
 • Rozpracovaná studie ukazuje na rozsáhlé zkušenosti autorů v oblasti výstavby a přestavby nemocničních areálů. Navržené řešení povede k optimálnímu využití prostoru a prostředků pro modernizaci liberecké nemocnice.

Vizualizace návrhu stavby